Privacyverklaring

juni 2018

Unimar hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy.

Door middel van deze privacyverklaring geven wij heldere en transparante informatie over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Unimar houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. april 2016 en de Privacywet van december 1992.

Dit brengt met zich mee dat Unimar in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacyverklaring;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens zal doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

Unimar is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@unimar.nl of via telefoonnummer 0172 – 61 07 80.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Unimar verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
- Om de uitvoering van de overeenkomst van levering van diensten tussen u en Unimar te kunnen uitvoeren.
- Om te voldoen aan de wettelijke verplichting van het opstellen van facturen voor de levering van diensten.
- Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Welke gegevens worden opgevraagd?

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Unimar de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: volledige naam, adres, tel.nr., e-mailadres, identiteitsbewijs, e.a.
  • Persoonlijke financiele gegevens: (zakelijk) bankrekeningnummer.

Unimar gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor Unimar de gegevens heeft verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u Unimar geeft zullen niet aan derden worden verstrekt. Unimar geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten.
Met partijen waar wel verwerkersovereenkomsten zijn gesloten, maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

Unimar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De gegevens worden maximaal 7 jaar na laatste gebruik behouden, dat omwille van het feit dat fiscale documenten (facturen) minstens 7 jaar moeten worden behouden.

Beveiliging van de gegevens

Unimar heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Wijziging privacyverklaring

Unimar kan de privacyverklaring wijzigen. Indien dit het geval is, zal deze wijziging op de website van Unimar worden aangekondigd.